REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Towarów (dalej „Regulamin”) jest dokumentem prawnym wiążącym strony, który określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy, warunki zakupu i płatności za towary, procedury dostawy i zwrotu towarów, odpowiedzialność stron i inne postanowienia dotyczące zakupu/sprzedaży towarów w sklepie internetowym AirBoxBaltic.com.
1.2. Kupujący składając zlecenie potwierdza, że zgadza się z niniejszym Regulaminem.
1.3. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po utworzeniu koszyka w sklepie internetowym, wskazaniu adresu dostawy, wybraniu formy płatności oraz zapoznaniu się z Regulaminem, kliknie przycisk „Zapłać” (Kup).

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Zamawiając towar w sklepie internetowym AirBoxBaltic.com, kupujący musi podać dane wymagane przy zakupie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
2.2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych w momencie zakupu.
2.3. Kupujący składając zlecenie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zlecenia. Kupujący zgadza się również z tym, że na podany przez Kupującego adres e-mail będą przesyłane komunikaty informacyjne niezbędne do realizacji zlecenia towaru.
2.4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie w tym przypadku, jeśli Kupujący osobiście wyrazi na to zgodę.
2.5. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy żąda tego właściwy organ publiczny w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa Republiki Litewskiej lub za odrębną pisemną zgodą Kupującego.

3. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO
3.1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy ustaloną kwotę za zamówiony towar i go odebrać.
3.2. Zobowiązuje się również do wypełnienia formularza płatności, podając pełne, kompletne i poprawne informacje. W przypadku podania przez Kupującego niedokładnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych w formularzu płatności, administracja AirBoxBaltic.com ma prawo anulować rejestrację Kupującego i usunąć te dane.
3.3. W przypadku zmiany danych Kupującego podanych w formularzu zakupu Kupujący musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
3.4. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży towaru zgodnie z postanowieniami określonymi w Regulaminie zwrotu towaru.
3.5. Składając zlecenie w sklepie internetowym AirBoxBaltic.com, Kupujący zgadza się z niniejszym Regulaminem sprzedaży oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

4. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY
4.1. Sprzedawca zobowiązuje się do stworzenia Kupującemu wszelkich warunków do prawidłowego korzystania z usług sklepu internetowego AirboxBaltic.com.
4.2. Jeżeli Kupujący próbuje podważyć stabilność i bezpieczeństwo sklepu internetowego lub naruszy swoje zobowiązania, Sprzedawca ma prawo niezwłocznie i bez uprzedzenia ograniczyć, zawiesić lub ograniczyć Kupującemu możliwość korzystania ze sklepu internetowego.
4.3. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do prywatności danych osobowych Kupującego podanych w formularzu zakupu i nie przekazywania ich osobom trzecim.
4.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar pod wskazany przez Kupującego adres.
4.5. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności Sprzedawca może czasowo lub na stałe zamknąć sklep internetowy bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.
4.6. Sprzedawca może jednostronnie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.7. Jeżeli Kupujący korzysta z usług AirBoxBaltic.com po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, uznaje się, że Kupujący wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

5. ZAMÓWIENIE TOWARÓW, CENY, TRYB ROZLICZEŃ, TERMINY
5.1. W sklepie internetowym Kupujący może dokonywać zakupów on-line 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
5.2. Zamówienia w sklepie internetowym przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego AirBoxBaltic.com.
5.3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w euro.
5.4. Kupujący może zapłacić za towar:
5.4.1. Za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – Kupujący dokonuje przelewu pieniędzy na rachunek rozliczeniowy AirBoxBaltic.com.
5.4.2. Korzystając z usług pośrednika płatności www.paysera.lt.
5.5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za zamówienie w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia. Przygotowanie przesyłki rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar.
5.6. Jeśli kupujący nie dokona płatności w ciągu 3 dni kalendarzowych, zamówienie zostanie anulowane.

6. DOSTAWA TOWARÓW
6.1. Dostawa towaru do Kupującego realizowana jest za pośrednictwem usług DHL.
6.2. Kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.
6.3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru we własnej osobie. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie mógł osobiście odebrać towaru dostarczonego pod wskazany adres, Kupujący nie ma prawa dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu dostawy towaru do niewłaściwego podmiotu.
6.4. Towar wysyłany jest do Kupującego w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia płatności.
6.5. W każdym przypadku Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostawy towaru, jeżeli niedostarczenie towaru Kupującemu lub dostarczenie towaru z naruszeniem terminów nastąpiło z winy Kupującego lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
6.6. Kupujący musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli przesyłka zostanie dostarczona w uszkodzonym opakowaniu, jeśli przesyłka zawiera inny niż zamówiony towar lub towar w niewłaściwej ilości.
6.7. Kupujący musi wysłać na adres e-mail wysłać Sprzedawcy zdjęcia uszkodzonej przesyłki i/lub towaru (-ów).
6.8. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawcy z powodu nieprawidłowo podanego lub niedokładnego adresu z winy Kupującego, lub w przypadku zwrotu towaru do Sprzedawcy z powodu braku odbioru towaru z paczkomatu w ciągu maksymalnego okresu przechowywania, Kupujący musi pokryć poniesione przez Sprzedawcę koszty ponownej Sprzedawcy, a jeśli towar został zwrócony z paczkomatu lub przez kuriera – pokryć także koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Jeśli Kupujący odmówi ponownego odbioru przesyłki (tj. zażąda zwrotu pieniędzy za towar), pieniądze za przesyłkę nie są zwracane Kupującemu.

7. JAKOŚĆ TOWARU, GWARANCJE
7.1. Wszystkie dane dotyczące towarów sprzedawanych w sklepie internetowym AirBoxBaltic.com wskazane są w opisie produktu dołączonym do każdego produktu.
7.2. Ilości towarów pokazane w sklepie na zdjęciach nie zawsze są powiązane z ceną towaru – na zdjęciu może zostać wyświetlona większa ilość towaru nieodpowiadająca cenie jednej jednostki towaru. Jednostki miary podane są w opisie towaru. Kolor towaru oraz wzór materiałów mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.
7.3. Sprzedawca może zapewnić odpowiednią gwarancję jakości na poszczególne rodzaje towarów, termin i inne warunki takiej gwarancji określone są w opisie towaru.

8. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
8.1. Zwrot towarów odbywa się zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr 17 z dnia 29 czerwca 2001 roku „W sprawie zatwierdzenia regulaminu zwrotu i wymiany rzeczy”.
8.2. Kupujący musi wysłać zwracany towar przesyłką poleconą. Numer przesyłki poleconej Kupujący musi przekazać Sprzedawcy nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili wysłania towaru.
8.3. Koszt zwrotu towaru jakościowego lub wymiennego pokrywa Kupujący.
8.4. Kupujący może zwrócić towar (y) w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostawy towarów Kupującemu, informując o tym Sprzedawcę drogą mailową poprzez przesłanie zawiadomienia na adres: info@airboxbaltic.com, załączając zdjęcie towaru i/lub przesyłki lub materiał filmowy opisujący powstały problem. Sprzedawca prześle protokół zwrotu towaru, który Kupujący musi wypełnić i przesłać Sprzedawcy wraz ze zwracanym Towarem.
8.5. Zwracany towar musi być w oryginalnym schludnym opakowaniu, nieuszkodzony, nieużywany, o tej samej kompletacji, w jakiej otrzymał go Kupujący, bez utraty wyglądu handlowego (brak uszkodzonej etykiety, zerwanej folia ochronnej itp.). Przy zwrocie towaru konieczne jest przedłożenie papierowego (wydrukowanego) dokumentu zakupu (zamówienie, kopia zamówienia).
8.6. W przypadku zwrotu produktu wysokiej jakości Kupującemu zwracana jest tylko kwota zapłacona za towar. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi Kupującemu.
8.7. W przypadku zwrotu otrzymanego towaru innego niż zamówiony, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany takiego produktu na właściwy. Jeśli właściwy towar nie jest dostępny, Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie pieniądze (za towar i rzeczywiste poniesione koszty wysyłki).
8.8. W przypadku zwrotu niejakościowego towaru Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany niejakościowego towaru na analogiczny lub zwrotu pieniędzy Kupującemu.
8.9. W celu zwrotu niejakościowego towaru Kupujący może to zrobić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostawy towaru Kupującemu, informując o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres info@airboxbalti.com, załączając zdjęcie niejakościowego towaru lub materiał filmowy opisujący powstały problem. Sprzedawca prześle protokół zwrotu towaru, który Kupujący musi wypełnić i przesłać Sprzedawcy wraz ze zwracanym Towarem.
8.10. Zwracany niejakościowy towar musi być w oryginalnym schludnym opakowaniu, nieuszkodzony, nieużywany, o tej samej kompletacji, w jakiej otrzymał go Kupujący, bez utraty wyglądu handlowego (brak uszkodzonej etykiety, zerwanej folia ochronnej itp.). Przy zwrocie towaru konieczne jest przedłożenie papierowego (wydrukowanego) dokumentu zakupu towaru.
8.11. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć towaru zwracanego przez Kupującego, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do procedury zwrotu towaru, o której mowa w punktach 8.4-8.5,8.9-8.10 niniejszego Regulaminu.
8.12. Jeśli Kupujący zapłacił za towar bonem rabatowym, bon i inna zapłacona dodatkowa kwota (jeśli została zapłacona) zostaną zwrócone.
8.13. W przypadku zwrotu przez Kupującego towaru zakupionego z rabatem, kwota zapłacona za towar z ważnym rabatem podlega zwrotowi.

9. MARKETING I INFORMACJE
9. Marketing i informacje.
9.1. Sprzedawca może organizować różne promocje i oferty w sklepie internetowym AirBoxBaltic.com.
9.2. Sprzedawca ma prawo jednostronnie, bez odrębnego zawiadomienia, zmienić warunki promocji, jak również je anulować. Jakakolwiek zmiana lub unieważnienie warunków promocji obowiązuje z chwilą ich zmiany lub unieważnienia.
9.3. Sprzedawca przesyła Kupującemu powiadomienia na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zakupu.
9.4. Kupujący przesyła wszelkie powiadomienia i pytania na adres e-mail Sprzedawcy: info@airboxbaltic.com.
9.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Kupującego wysłanych wiadomości informacyjnych lub potwierdzających z powodu zakłóceń połączenia internetowego, awarii sieci operatora usług poczty elektronicznej, jeśli wiadomości dostarczane są do katalogu SPAM lub z powodu błędnych danych podanych przez Kupującego.
9.6. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w celach marketingowych na warunkach określonych w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Towarów został sporządzony zgodnie z prawem i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
10.2. Do stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu ma zastosowanie prawo Republiki Litewskiej.
10.3. Wszelkie nieporozumienia wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane są w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia nieporozumienia rozstrzygane są zgodnie z procedurą określoną w prawie Republiki Litewskiej.

Kontakt

info@airboxbaltic.com
+48 786 181 902
ul. Filipowska 31, Suwałki
16-400
Polska

Strona internetowa AirBoxBaltic.com prowadzi dystrybucję produktów
w krajach Unii Europejskiej zgodnie z certyfikatem handlowym nr wydanym przez
Państwową Inspekcję Podatkową Republiki Litewskiej.
XF611065-2, w imieniu Ana Juchnevič

Visa Mastercard